13.12.2016

Zapytanie ofertowe – opublikowanie oferty

W związku z realizacją projektu nr MEN/2016/DWKI/1277 pn. „Rozwój metody tutoringu w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI” i przygotowanym zapytaniem ofertowym, na wybór wykonawców:

1. Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji, planu oraz przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego i dostarczenie raportu końcowego dot. projektu „Rozwój metod tutoringu w AKADEMII PRZSZŁOŚCI”. Celem badania będzie ocena osiągniętych efektów w wyniku przeprowadzonego projektu, w obszarze jakości systemu szkoleniowo-warsztatowego oraz jego wpływu na podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy-tutorów oraz ogólnopolskie struktury AKADEMII PRZYSZŁOŚCI z zakresu tutoringu. Ponadto przeprowadzenie pomiaru korzyści uzyskiwanych przez dzieci biorących udział w programie, a w szczególności kompetencji osobistych jak poczucie własnej wartości oraz sprawczości.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie 4 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia niniejszego zapytania tj. do dnia 19.12.2016 r.

Ofertę można przesłać e-mailem (skan własnoręcznie podpisanej oferty wraz z kompletem potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów) na adres: [email protected] lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres (liczy się data wpływu).

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Propozycja realizacji części badawczej zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Wykaz przeprowadzonych badań społecznych o charakterze ilościowym i jakościowym wraz z protokołami odbioru poświadczającymi przeprowadzone badania
5. Załącznik nr 5 – Wykaz przeprowadzonych badań społecznych analizy danych zastanych wraz z protokołami odbioru poświadczającymi przeprowadzone badania
6. CV wraz z dyplomem