12.04.2017

Informacja o wybraniu Wykonawcy 03.04/WII/2017

Kraków 12.04.2017

Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie WIOSNA

Tytuł projektu: Wiosenny Inkubator Innowacji

Przedmiot zamówienia 03.04/WII/2017

przeprowadzeniu ewaluacji 32 innowacji społecznych, poprzez:

Część I – Etap przygotowania

· Przygotowanie narzędzi do badania ewaluacyjnego – kwestionariusze, ankiety, scenariusz wywiadu jakościowego.

Część II – Etap realizacji

· Opracowanie statystycznie wyników ankiet na potrzeby raportu końcowego.

· Przeprowadzenie 32 wywiadów jakościowych z Innowatorami.

· Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonego badania.

Rozstrzygnięcie – wybrano wykonawcę

Część I – Etap przygotowania – Andrzej Klimczuk

Część II – Etap realizacji – Błażej Dawid