Wiosna 21.05.2019

OŚWIADCZENIE KURATORA STOWARZYSZENIA WIOSNA – 21.05.2019 r.

Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ustanowił radcę prawnego Karola Tatarę kuratorem Stowarzyszenia WIOSNA ze względu na nieposiadanie przez to Stowarzyszenie zarządu zdolnego do działań prawnych, to jest w oparciu o art. 30 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (sygn. akt: KR.XI.Ns-Rej KRS 11792/19/504). Kurator jest zobowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy Walnego Zebrania (Zgromadzenia) Członków Stowarzyszenia WIOSNA w celu wyboru Zarządu. Jeżeli niezbędne czynności nie zostaną zakończone przed upływem tego okresu, Sąd może go przedłużyć nie dłużej niż o sześć miesięcy. Do czasu wyboru Zarządu kurator reprezentuje Stowarzyszenie WIOSNA w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.

W celu zrealizowania zadań, do których kurator został ustanowiony, w dniu 20 maja 2019 r. kurator rozpoczął zabezpieczanie majątku Stowarzyszenia WIOSNA oraz inwentaryzację dokumentacji. Kurator rozpoczął pracę w siedzibie Stowarzyszenia sprawnie i bez przeszkód, m.in. spotkał się z dotychczasowym Zarządem, dyrektorami poszczególnych działów oraz pracownikami Stowarzyszenia. Po dokonaniu koniecznych analiz stanu faktycznego i prawnego (m.in. w zakresie ustalenia listy Członków Stowarzyszenia WIOSNA), kurator niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wyboru Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Kurator oświadczył, że wszelkie rodzaje działalności Stowarzyszenia, w szczególności programy społeczne takie jak Szlachetna Paczka oraz Akademia Przyszłości, będą kontynuowane w okresie kurateli.

W celu kontaktu z kuratorem należy zwracać się drogą elektroniczną na adres: [email protected].

KONTAKT DLA MEDIÓW – STOWARZYSZENIE WIOSNA:

Paula Wolecka – PR manager w Stowarzyszeniu WIOSNA
[email protected]
tel. 783 980 211